English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Nhóm tin tức mới trang chủ
Cập nhật: 19/03/2021
Lượt xem: 295

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt Đề án phát triển Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt nam giai đoạn 2020 - 2030

 
          Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định số 821/QĐ-BNN-KH ngày 03/3/2021 Phê duyệt Đề án phát triển Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam.
 
Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam
                Mục tiêu chung của Đề án nhằm Phát triển bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam trở thành bảo tàng chuyên ngành hàng đầu của ngành Lâm nghiệp, định hướng tới năm 2045, trở thành Bảo tàng hạng I cấp quốc gia.
                Mục tiêu cụ thể của Đề án Phát triển Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam là xây dựng được Hệ thống mẫu vật tài nguyên rừng phong phú, đa dạng, xứng tầm với lịch sử phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam; phục vụ nghiên cứu, tham quan học tập của người dân; góp phần vào công tác nghiên cứu khoa học và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Chăm sóc, bảo vệ và phát triển Vườn thực vật với hệ thống cây trồng đa dạng phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham quan, học tập và trải nghiệm với thiên nhiên của cộng đồng.
                Bảo tàng có cơ sở vật chất được nâng cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức bộ máy hoạt động được đảm bảo; trình độ, năng lực làm việc của đội ngũ viên chức và người lao động của Bảo tàng được nâng cao.
Về công nghệ thông tin, Bảo tàng đang từng bước xây dựng và hệ thống hóa cơ sở dữ liệu, hình thành bảo tàng số phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá về ngành Lâm nghiệp.
                 Quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực bảo tàng ngày càng được đẩy mạnh và phát triển không ngừng. Ngoài ra, Đề án cũng là cơ sở để đầu tư  đổi mới, mở rộng và nâng cấp các hạng mục hoạt động của Bảo tàng như: Thu thập mẫu vật; Chăm sóc và cải tạo vườn thực vật; Đầu tư trang thiết bị; Cải tạo cơ sở vật chất, phòng trưng bày; Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ; Xây dựng cơ sở dữ liệu gắn với nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đồng thời hoàn thiện và triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về bảo vệ tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, quảng bá về ngành Lâm nghiệp Việt Nam.
                  Về kế hoạch triển khai thực hiện, Đề án Phát triển bảo tàng chia ra làm các giai đoạn: Từ 2021-2025 tiếp tục thu thập mẫu vật lưu trữ và trưng bày; thiết kế và xây dựng các kịch bản trưng bày tổng thể; hoàn thiện bảo tàng số, tăng cường hợp tác quốc tế, triển khai các hoạt động thường xuyên khác. Giai đoạn từ 2026- 2030: Tập trung thu thập mẫu vật lưu trữ và trưng bày; hoàn thiện hệ thống bảo tàng số và trang web; thành lập mạng lưới bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam từ các cơ sở và phát triển các hoạt động hợp tác; tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế cũng như triển khai các hoạt động thường xuyên khác.
                   Chánh văn phòng Bộ;Tổng Cục trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp; Vụ trưởng các vụ: Vụ Kế hoạch; Tài chính; Viện trưởng Viện Điều tra, Quy hoạch rừng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án.
                                               Tin Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên